Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Favorite Movies and Series

Favorite Movies and Series / Obľúbené filmy a seriály

Favorite movies and Series / Obľúbené filmy a seriály

  • Remain of the Day / Súmrak dňa
  • Miss Austen Regrets / Smútky slečny Austenovej
  • Jonathan Creek
  • Yes Minister, Yes Prime Minister / Jistě, pane ministře, Jistě, pane premiére
  • Hair
    .....

 

Remain of the Day / Súmrak dňa

Director / Réžia: James Ivory
Writen by / Scenár: Ruth Praver Jhabvala, Harold Pinter
Based on novel by / Podľa románu: Kazuo Ishiguro
1903

 

 

Starring / Hrajú:
Anthony Hopkins as Mr Stevens, butler
Ema Thompson as Miss Kenton, housekeeper / gazdiná
James Fox as Lord Darlington
Christopher Reeve as Mr Lewis


In 1950 Mr Stevens received a letter from Miss Kenton. Lord Darlington is dead, Darlington Hall is sold to American Congressman Mr Lewis. Stevens goes to Miss Kenton to persuade her to return to servise...
Star casted up film flashes back to interwar period when Darlington Hall was frequently visited by politiacians. Lord Darlington has many German friends and in his political naivity and belief that Germany was unfairly treated by the Threaty of Versailles after World War I, wanted to use his influence to broker the policy of appeasement towards Nazi Germany. His belief became fatal for him after World War II, when he was considered as renegade and died as broken  man...
Almost whole story enacted on background of preparing and running of great summit of backings of Germany on Darlington Hall and its same time fascinating "insider look" on behaviour of manor-house and on diverse political approaches of particular concerned... Dramatical concert of two main characters - loyal, perfectionistic, calm and efficient butler Mr Stevens and equal-efficient strong-villed but more warmer and less repressed housekeeper Miss Kenton as well as story of their unrepleted reciprocal love... /

V r. 1950 dostáva pán Stevens list od slečny Kentonovej. Lord Darlington je mŕtvy a Darlington Hall kúpil americký kongresman pán Lewis. Stevens ide za slečnou Kentonovou, aby ju prehovotil k návratu do služby...
Hviezdne obsadený film je pohľadom späť, do medzivojnového obdobia, kedy Darlington Hall hojne navštevovali politici. Lord Darlington mal veľa nemeckých priateľov a vo svojej politickej naivite a presvedčení, že Versaillská zmluva po prvej svetovej vojne sa k Nemecku zachovala nespravodlivo, sa snažil využiť svoj vplyv k presadeniu politiky zmierenia voči nacistickému Nemecku. Jeho presvedčenie sa mu stalo osudným po druhej svetovej vojne, kedy ho považovali za zradcu a umrel ako zlomený muž...
Skoro celý príbeh sa odohráva na pozadí príprav a priebehu veľkého summitu prívržencov Nemecka na Darlington Hall a je súčasne fascinujúcim "pohľadom do zákulisia" fungovania panského sídla, aj na rôznorodé politické postoje jednotlivých zúčastnených... Herecký koncert dvoch hlavných postáv - loajálneho, perfekcionistického, chladného a výkonného butlera pána Stevensa a rovnako výkonnej gazdinej slečny Kentonovej, ženy silnej vôle, menej zdržanlivej, ako aj príbeh ich nenaplnenej vzájomnej lásky...


Trailer                                                                          Soundtrack - Part 1

         

 

 

Miss Austen Regrets / Smútky slečny Austenovej (2008)

Director / Réžia: Jeremy Lovering
(directed also Sherlock / režíroval aj: The Empty Hearse)
Written by / Scenár: Gwyneth Hudges

First aired / Premiéra: 2007 in UK


       
    Click on picture to see Part 1-8 /
   
Klikni na obrázok a pozri si 1.-8. časť

 

 

 

   
    Fanny           Jane  Austen       Rev. Brook Bridges           Cassandra             John Plumptre

Staring / Hrajú:
Olivia Williams as Jane Austen
Imogen Potts as Fanny Austen Knight
Hugh Bonnewille as Reverend Brook Bridges
Great Scacchi as Cassandra Austen
Tom Hiddleston as John Plumptre

BBC drama based on surviving letters of Jane Austen to her sister Cassandra and niece Fanny. Coming up on Jane s 40. birthday she is asked by her niece Fanny to judge by her spouce John Plumptre... Fascinating inosculation of present action and memories of young independant Jane who in youth turned down rich follower, which caused her and her family to live in genteel poverty, and who lost her only real love Reverend Brook Bridges besause of her hesitating and aversion to marriage, expresses a lot about status of women in then society, moreover in wonderful scenery of South England... and great screen, actors, camera and direction.
Quote: Fanny: "But if I love the man nothing else could matter!", Jane: "In heavens name, would give you better idea", Fanny: "But it was in one of your books!", Fannys father: "If  thats what you think they say you should read them again"... /

Dráma BBC inšpirovaná zachovanými listami, ktoré písala Jane Austeová svojej sestre Cassandre a neteri Fanny. Príbeh začína 40. narodeninami Jane, kedy ju jej neter Fanny požiada, aby posúdila jej snúbenca Johna Plumptrea. Fascinujúce prelínanie súčasného deja so spomienkami mladej nezávislej Jane, ktorá v mladosti odmietla bohatého nápadníka, čo spôsobilo, že ona aj jej rodina museli žiť vo vznešenej biede a ktorá stratila svoju jedinú ozajstnú lásku, reverenda Brooka Bridgesa, kvôli svojmu váhaniu a nechuti k manželstvu, vypovedá mnohé o postavení žien vo vtedajšej spoločnosti, navyše v prekrásnych kulisách južného Anglicka... a skvelý scenár, herci, kamera a réžia.
Citát: Fanny: "Ale keď ho milujem, na ničom inom nezáleží!", Jane: "Odkiaľ máš ten nezmysel?", Fanny: "Ale to mám z jednej tvojej knihy!", otec Fanny: "Ak myslíš, že je v nich toto, prečítaj si ich znova"...

Trailer

...


 

 

Jonathan Creek

Written by / Napísal: David Renwick
No. of series / Počet sérií: 5
Music by / Hudba: Camille Saint-Saëns
Aired on bbc / vysielala bbc: 1997 - 2004, 
                       Christmas special / Vianočný špeciál: 2009
                       Easter specials / Veľkonočné špeciály: 2010, 2013
                       Series 5 / 5. séria: 02 - 03/2014

    Polly and Jonathan

Read also what I wrote about / Čítaj, čo som o ňom napísala tiež here / tu.

This amazing cult British series sweeped from my sight sometime in 2010, I could watch it before only from time to time and can't even remember on what channel... As I've read some interview with creators of Sherlock series, one of them mentioned by discussing problem of survival of Sherlock, that probably Jonathan Creek could find more sophisticated solution. I set up, deduced (☺) series had to be "alive" and started to search... All I can tell now - in 2013 Jonathan Creek  (Alan Davis) left the world of magic and theatre and life in wind mill and is now a business man with a wife, Polly Creek (Sarah Alexander), but he still returns to his "roots" by particulary buffling cases.
It's a pity, that I missed specials in 2010 and 2013 and whole 5. series with 3 episodes aired on bbc one in February and March 2014. But I intend to buy whole series on DVD on Amazon - it's actually worth it... /

Tento úžasný britský kultový seriál sa mi stratil z očí niekedy v roku 2010, predtým som mala možnosť sledovať ho sporadicky, už ani nepamätám, na ktorom kanáli... Keď som raz čítala interview s tvorcami seriálu Sherlock, kde práve riešili problém prežitia Sherlocka, niekto z nich spomenul, že Jonathan Creek by pravdepodobne vymyslel nejaké rafinovanejšie riešenie. Spozornela som, vydedukovala (☺), že seriál musí byť "živý" a začala som pátrať... Všetko, čo môžem teraz povedať je, že v r. 2013 Jonathan Creek (Alan Davis) opustil svet kúziel a divadla, opustil veterný mlyn a je teraz biznismanom s manželkou Polly (Sarah Alexander), ale stále sa ešte vracia ku svojím "koreňom" pri konkrétnych zapeklitých prípadoch.
Je len škoda, že som zmeškala špeciály v r. 2010 a 2013 a celú 5. sériu s 3 epizódami, ktorú vysielali na bbc one vo februári a v marci 2014. Ale mám v úmysle si kúpiť celý seriál na DVD na Amazon - určite za to stojí...

Series 5 - Trailer                                                                             

         
...

 

 

Yes Minister / Jistě, pane ministře
Yes Prime Minister / Jistě, pane premiére


 Written by / napísali: Antony Jay,
                                 Jonathan Lynn
No. of episodes / Počet epizód: 22, 16
Aired / Vysielané: BBC 1980 - 1984
                                     1986 - 1988 


 

   

Humphrey Appleby / Jim Hacker / Bernard Woolley

Yes Minister and i it's sequel Yes Prime Minister is is satirical British sitcom aired on BBC which aimed huge critical and popular success and received several awards including BAFTAs and in 2004 was voted sixth in the Britains Best Sitcom poll.
Series follows political career of Jim Hacker (Paul Eddington) a British Cabinet minister of (fictional) Department of Administrative Affairs. His various struggles to effect departmental changes are permanent opposed by Sir Humphrey Appleby (Nigel Hawthorne), Permanent Secretary of Department. And Minister's Private Secretary Bernard Woolley (Derek Fowlds) is usually caught between the two.
Yes Prime Minister with the same cast follows events of Jim Hackers premiership after his unexpected elevation to Number 10 upon the resignation of previous PM. 
I could watch this amazing and amusing series already more times on Czech TV ČT2 and I always again appreciate cleverness and wit with which the authors spoof several unpretty events in politics. And I'm always suprised how series even after more than twenty years fitts to contemporary status of politics by us and generally too. And I think Brits are the only ones able to satirize themselves that way... /

Jistě, pane ministře a jeho pokračovanie Jistě, pane premiére je satirický britský sitcom, ktorý vysielala BBC a ktorý získal obrovský úspech u divákov i u kritiky a získal mnohé ocenenia, vrátane viacerých cien BAFTA. V roku 2004 sa v rebríčku sitcomov Británie umiestnil na 6. mieste. 
Seriál sleduje politickú kariéru Jima Hackera (Paul Eddington), ministra (fiktívneho) Ministerstva pre administratívne záležitosti britského kabinetu. Jeho rôzne snahy ovplyvniť zmeny vo sfére jeho pôsobnosti sa stretávajú so stálou opozíciou u stáleho tajomníka ministerstva (a neskôr vlády) Humphreyho Applebyho (Nigel Hawthorne). Ministrov osobný tajomník Bernard Woolley (Derek Fowlds) sa zvyčajne ocitne mezi nimi ako medzi dvoma mlynskými kameňmi.
Jistě, pane premiére, s rovnakým obsadením, sleduje Jima Hackera už ako premiéra po tom, čo bol nečakane menovaný do Čísla 10 po odstúpení predošlého premiéra.
Tento skvelý a zábavný seriál som mala možnosť sledovať už viackrát na ČT2 a vždy znovu oceňujem múdrosť a vtip, s akým si autori seriálu robia posmech z rôznych nepekných javov v politike. A vždy znovu ma prekvapí, ako seriál ešte aj po viac ako dvadsiatich rokoch vystihuje súčasný stav politiky u nás, i všeobecne. A myslím, že iba Briti sú schopní takto si zo seba strieľať...

 

 ...

 

Midsomer Murders / Vraždy v Midsomeri

Based on characters by / Inšpirované postavami: Caroline Graham
Adapted by / Adaptoval: Anthony Horowitz
Aired / Vysielané: ITV 1997 - present

look also / pozri tiež my site/moju webku

Midsomer Murders rather changes in latest two seasons. In series 14 (2011) retired DCI Tom Barnaby (John Netles) and was replaced by his younger cousin DCI John Barnaby (Neil Dudgeon). After Tom left (retired) also Dr Geroge Bullard (Barry Jackson), pathologist, in S15E01 (2012) and young Dr Kate Wilding (Tamzin Malleson) came. And at the end of series 15 (2012) DS Ben Jones (Jason Hughes) became Inspector, so in series 16 we knew a new DS Charlie Neslon (Gwylim Lee).
As I have no possibility to watch it on ITV I had to wait for each new series, 16 (2013) inclusive, untill it started on Universal Channel on 2. March 2014.
And it's almost ubelievable, that series which runs since 1997 and it's episodes are of full-time lenth, still keeps it's quality. I actually admire an ability and phantasy of writers to create always new ingenious plots, interesting often odd characters (and ways of killing too). And settings of "Midsomer county" remains wonderful... I really like a new DCI John Barnaby (although I though nobody could replace Tom), he is rather different as his cousin Tom, far more intellectual and far less a "drudge". Alike is only John's approach to his subordinates, mainly to his sergeant, who must first approver his skills to be fully "certified" by his boss. Charlie is likable, witty (but still a bit indictinctive) man, lives as a lodger by Kate Wilding. And I actually like Johns wife Sarah (Fiona Dolman). Whole series 16 was in sign of awaiting in Barnaby family - Sarah was pregnant and they were so charming and amusing in the role of future parents, inclusive their dog Sykes, who became depresive because he felt he would be soon not the only one "child" in the family. In last episode S16E05 Sarah gave birth to the daughter Elisabeth.
So I'm happy that  filming of series 17 started in April 2014. /

Vraždy v Midsomeri sa dosť zmenili v posledných dvoch sériách. V 14. sérii (2011) odišiel do penzie DCI John Barnaby (John Netles) a nahradil ho jeho mladší bratranec DCI John Barnaby (Neil Dudgeon). Po Tomovi odišiel (tiež do penzie) Dr. George Bullard (Barry Jackson), patológ, v S15E01 (2012) a prišla mladá Dr. Kate Wildingová (Tamzin Malleson). A na konci 15. série (2012) povýšil Ben Jones (Jason Hughes) na inšpektora, preto sme v 16. sérii  spoznali nového seržanta Charlieho Nelsona (Gwylim Lee).
Nemám možnosť sledovať ITV, preto som na každú novú sériu, vrátane 16. (2013) musela čakať, kým ju začne vysielať Universal Channel 2. marca 2014
Je až neuveriteľné, že si seriál, ktorý beží od roku 1997 a má epizódy v dĺžke celovečerného filmu, stále udržal kvalitu. Skutočne obdivujem schopnosti a fantáziu scénaristov, že dokážu vytvárať stále nové, dômyselné zápletky, zaujímavé, často podivné postavy (a tiež spôsoby zabíjania). A prostredie "Midsomerského kniežatstva" ostáva nádherné... Nový DCI John Barnaby sa mi naozaj páči (hoci som si myslela, že nikto nemôže nahradiť Toma), je značne odlišný od svojho bratranca, je oveľa viac intelektuálsky a oveľa menej "pracant". Podobný je len v prístupe k podriadeným, hlavne k seržantovi, ktorý musí najskôr dokázať svoje schopnosti, aby ho séf plne uznal. Charlie je sympatický, vtipný (ale stále trochu nevýrazný) muž, býva u Kate Wildingovej ako podnájomník. A skutočne mám rada Johnovu manželku Sarah (Fiona Dolman). Celá 16. séria sa niesla v znamení očakávania v rodine Barnabyovcov - Sarah bola tehotná a boli takí roztomilí a zábavní v roli budúcich rodičov, vrátane ich psa Sykesa, ktorý bol depresívny, pretože cítil, že čoskoro už nebude jediné "dieťa" v rodine. V poslednej epizóde S16E05 Sarah porodila dcéru Elisabeth.
A tak som rada, že v apríli 2014 začali nakrúcať 17. sériu.

 
Vote for your favorite sergeant / Zvoľ svojho obľúbeného seržanta
 

         
                                                       Gavin Troy               Tom Scott               Ben Jones          Charlie Neslon


....


 

 

 

Hair / Vlasy

coming soon / pripravujem

Hair - Trailer                                                                         

        

 

 

TOPlist